#30. Shopping

30. Shopping: Write about your shopping wishlist and how you like to spend money. Such a long time I havent had a … More

Nhiễu xạ đen xì

Chẳng hiểu nhiễu xạ là gì, tớ tự nhiên nghĩ ra, à há chắc do trời đen tối mà chụp … More