Thơ tặng Tập san

Làm báo khó lắm Đâu phải chuyện đùa Với người yêu viết Phải Tập san (AEPW) cơ Khi Tập san … More